به اطلاع کلیه محققان و نویسندگان محترمی که مقاله شان بصورت پوستر پذیرفته شده است، می رساند:

1-شرکت کنندگان حضوری  نیم ساعت قبل از آغاز مراسم همایش به همراه پوستر چاپ شده خود(در قالب اعلام شده در سایت همایش)در محل برگزاری همایش حاضر شوند.

2-شرکت کنندگان غیر حضوری  فایل پوستر خود را (در قالب اعلام شده در سایت همایش) در اسرع وقت از طریق سایت همایش ارسال نمایند.

(توضیح اینکه برای پیوست فایل پوستر مقاله باید بر روی کد مقاله پذیرفته شده کلیک نموده و از قسمت "ارسال تغییرات" و سپس اضافه نمودن فایها و انتخاب نوع مقاله (پوستری یا شفاهی) فایل خود را ارسال نمایند.