تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
1397-01-01

با توجه به درخواست عده ای از محققین و دانشجویان محترم آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 فروردین 1396 تمدید گردید.