تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
1395-12-01

بنا به درخواست  عده ای  از محققان و دانشجویان محترم ، مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ پانزده اسفند تمدید گردید.