کمیته علمی
علیرضا توسلی
دبیر علمی
استادیار پژوهش
پست الکترونیکی: atmgd50 [at] gmail.com
تلفن: 04132443916
کمیته اجرایی
محمدرضا نجیب زاده
دبیر اجرایی
مربی پژوهشی
پست الکترونیکی: knajibzadeh [at] gmail.com