شماره تلفن: 041-32442993

آدرس پست الکترونیکی:  

aras.info@areeo.ac.ir

                          

آدرس:

  جاده تبریز- آذرشهر- 2 کیلومتر بعد پلیس راه- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

 

Refresh Code