"

  • تبیین اهمیت و جایگاه جنگلهای ارسباران
  • ایجاد حساسیت، انگیزه و توجه برای حفاظت و احیاء جنگلهای ارسباران
  • شناسایی پتانسیل های موجود  و بررسی مسائل مهم پیش روی جنگل و جنگلداری و پیشنهاد فنی، علمی برای کمک به پایداری جنگل
  • گردهمایی محققین، صاحب نظران علوم جنگل و سایر افراد، تشکل ها و موسسات مربوط به علم جنگل جهت اشتراک گذاری دانش، دیدگاه ها و آخرین یافته های خود و ایجاد و تحکیم مشارکت بین آنها
  • جمع بندی نقطه نظرات در حوزه های مختلف علوم جنگل برای انعکاس ایده ها و نقطه نظرات و نگرانی ها مربوط به حوزه علوم جنگل
  • یافتن راهکارهای بهره برداری اصولی، پایدار و علمی از جنگلهای ارسباران

"