"محورها"

محورها

 

اجزای همایش (زیر محورها)

نقش جنگلها و مراتع در توسعه پایدار

 

بوم‌سازگاران جنگلی و منابع آب منطقه ارسباران

 

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست جنگل و مرتع ارسباران

 

زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی

 

هیدرولوژی جنگل

 

استحصال آب باران و روان آبهای طبیعی در جنگل ها و مراتع

 

تنوع گونه‌های جنگل و مرتعی شاخص در منطقه ارسباران

 

مسایل اقتصادی اجتماعی روستاهای ارسباران

 

حیات وحش ارسباران و گونه‌های شاخص آن

 

 

 

عوامل تخریب جنگلها و مراتع

 

معدن کاوی و تاثیرات آن بر منابع طبیعی (جنگل و مرتع) و محیط زیست

 

طرحهای عمرانی و تاثیرات آن بر منابع طبیعی (جنگل و مرتع) و محیط زیست

 

مخاطرات محیطی در مناطق جنگلی

 

تاثیر تغییر اقلیم بر جنگلهای ارسباران

 

تاثیر گردو غبار بر جنگل های ارسباران

 

آلودگی های خاک و آب در مناطق جنگلی

 

 

 

 

 

روش ها و رویکردهای نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع

 

سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی ارسباران

 

حقوق، قوانین و سیاست‌گذاری منابع طبیعی در مناطق جنگلی

 

کاربرد فناوریهای نوین در مدیریت جنگل و مرتع

 

جامعه روستایی، عشایری و مدیریت منابع طبیعی (جنگل و مرتع)

 

گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین

 

توسعه اکوتوریسم در جنگل های ارسباران

 

بررسی پیامدهای زیست محیطی پروژه های گردشگری

 

 

 

 

 

روشهای احیای جنگل‌ها و مراتع

 

مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی ( جنگل و مرتع)

 

مدیریت پایدار حوزه در ارسباران

 

روشهای احیای بیولوژیک در حوزه های آبخیز جنگلی

 

استفاده از مشارکت های مردمی و NGO ها در حفاظت از جنگل ها و مراتع

 

نقش پدافند غیر عامل در حفظ جنگل و مرتع

 

بررسی آفات و بیماریهای مناطق جنگلی ارسباران